foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy wszystkich kochających wojsko i żołnierzy

MECENASI

 

logomazowsze

 logomazowsze

CPKpraga logo

 

logowbkaa

 

pco

 

sprint air

 

 

tramwaje

 

budimex

 skm logo

wkd logo

 

 wb group

 

WIL 

 herb warszawa

 

mpro

  

LOGO MPT 

 MPUK 

 

GGKO

 

logo airbus

 

 ITWL znak 2

 

SPONSORZY I PARTNERZY

tago

 

 

logoBudowlana

 

 

 logoostropol

 

 pwz

 

amw

 

 

palac

 

PZL kalisz

 

 

mza

 

 koleje mazowieckie

 

Metro Warszawskie logo

 

robyg

 

celstan

 

DGT

 

 

instytut lotnictwa300x58

 

 

MPO 

 

 

 statuetka

certyfikat

 

medal

Regulamin przyznawania
nagrody FUNDACJI „NIKT NIE ZOSTAJE”
Statuetka „Za zasługi we wspieraniu weteranów”.


Część ogólna


1. Fundacja „Nikt Nie Zostaje” przyznawać będzie raz w roku nagrodę zwaną „STATUETKA” wyróżniającym się osobowościom wspierającym działalność na rzecz weteranów.
2. Doroczna akcja przyznawania STATUETKI ma na celu promocję osób
i instytucji wspierających przedsięwzięcia realizowane na rzecz weteranów i ich rodzin.
3. Ze względu na elitarność nagrody nie przewiduje się wyróżnienia Statuetką osób
i instytucji, które wcześniej dostąpiły tego zaszczytu.
4. Punktem kulminacyjnym, zamykającym akcję przyznawania Statuetki w danym roku, jest uroczysty Bal Weterana, na który Przewodnicząca Rady zaprasza laureatów, a także przedstawicieli urzędów państwowych, instytucji i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz sponsorów.
5. Coroczna akcja przyznawania Statuetki jest realizowana jako samofinansujący się projekt zgodnie ze statutem FUNDACJI.
6. Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za przebieg dorocznej akcji wyróżniania STATUETKĄ jest Prezes Zarządu Fundacji.

 

Harmonogram i tryb realizacji projektu STATUETKA


1. Procedurę wyłaniania kandydatów do Statuetki inicjuje Prezes Zarządu Fundacji.
2. Termin wyłaniania laureatów STATUETKI przez Zarząd Fundacji upływa 31 grudnia roku poprzedzającego jej wręczenie, natomiast zgłoszenie kandydatów do czasu posiedzenia Zarządu Fundacji prowadzonego w miesiącu listopad każdego roku.
3. Przebieg posiedzenia Zarządu Fundacji w sprawie wyboru laureatów:
a) obradom przewodniczy Prezes Zarządu Fundacji;
b) w czasie posiedzenia Zarządu członkowie zapoznają się z sylwetkami nominowanych;
c) każdy członek rady I zarządu ma prawo zgłosić do nagrody kandydatów;
d) zgłoszone przez członków rady i zarządu osoby są umieszczane na liście kandydatów do wyróżnienia;
e) wyboru laureatów Zarząd Fundacji dokonuje podczas głosowania jawnego;
f) o przyznaniu STATUETKI decyduje podjęcie stosownej uchwały przez Zarząd Fundacji.
4. Wyniki głosowania będą ogłaszane na stronie internetowej oraz w trakcie Balu Weterana.
5. Na stronie internetowej fundacji będą publikowane sylwetki laureatów.
6. Wręczanie STATUETKI odbywać się będzie podczas Balu Weterana organizowanego
w lutym każdego roku.

OPRACOWAŁ I ZATWIERDZIŁ
ZARZĄD FUNDACJI

…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..

 1. udział w refundacji kosztów leczenia specjalistycznego rannych i poszkodowanych w misjach żołnierzy oraz ich rodzin, o ile koszty te przekraczają limity określone  zakresem ubezpieczenia;
 2. organizowanie inicjatyw pozwalających na rehabilitacje i powrót do normalnego życia rannych i poszkodowanych żołnierzy powracających z misji wojskowych poza granicami kraju;
 3. wspieranie znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej żołnierzy i ich rodzin, o których mowa w § 8 poprzez udzielanie jednorazowej lub okresowej pomocy, w tym również zakup przedmiotów materialnych, takich jak protezy, leki, środki transportu itp.;
 4. udział w refundacji kosztów niezbędnej opieki socjalnej nad samotnymi inwalidami I grupy, których inwalidztwo powstało w czasie pełnienia służby w polskich misjach wojskowych poza granicami państwa;
 5. pomoc osobom o których mowa w pkt 4 w aktywizacji i rehabilitacji zawodowej m.in. poprzez udział w refundacji kosztów zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych, studiów, kursów i szkoleń;
 6. działalność na rzecz integracji środowiska osób wymienionych w § 8;
 7. organizowanie grup wsparcia dla rodzin żołnierzy poległych lub rannych w misjach wojskowych poza granicami kraju;
 8. organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży z rodzin o których mowa w § 8;
 9. organizowanie i finansowanie szkoleń, kursów i wykładów związanych z niesieniem pomocy osobom wymienionym w § 8;
 10. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Fundacji;
 11. działalność informacyjna i wydawnicza, obejmującą wydawanie książek, produkcja filmów, audycji,  a także, broszur, informatorów oraz plakatów jak również upowszechnianie w internecie i w środkach masowego przekazu, w formie audycji, filmów, artykułów, reportaży, wywiadów itp. wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji.

VIDEO

BURSZTYN

Bursztyna

 

WYSTAWA PRAC WETERANÓW PKiN 2018

wystawa2018

 

WARSZTATY TERAPEUTYCZNE 2017

Warsztaty2017

 

BAL WETERANA 2017 PULS

balweterana2017puls

 

BAL WETERANA 2017

Bal Weterana 2017

 

WARSZTATY 2016

tv

 

WYSTAWA 2016 

wystawa2016

PATRONAT MEDIALNY

ZBiAMbiale2

 

 

TVP3